Activities News

เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร “อาชญากรรมเศรษฐกิจดิจิทัล” รุ่นที่ 2

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “อาชญากรรมเศรษฐกิจดิจิทัล” รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน (Fin Tech) ระบบการชำระเงินและบริการทางการเงิน นโยบาย National e-Payment การกำกับตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน การกำกับดูแลระบบและรักษาข้อมูลสารสนเทศของประเทศ ความรับผิดของสถาบันการเงิน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รูปแบบความผิดและการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนผลกระทบและการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการ Fin Tech สถาบันการเงิน องค์กรภาคธุรกิจ และบุคลากรในสถาบันการศึกษา การฝึกอบรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 และวันที่ 24-26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. รวมเป็นเวลา 5 วัน ณ ห้อง Tanjong Pagar ชั้น 8 โรงแรมอัมรา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพัตรา แผนวิชิต หมายเลขโทรศัพท์ 08-1808-9737

IMAGE GALLERY


Chula Unisearch, Chulalongkorn University

254 Chulalongkorn Research Building, 4th Floor, Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: 0-2218-2880 Fax: 0-2218-2859
Email: unisearch@chula.ac.th