รอบรั้วโครงการ

เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility” ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility” ประจำปีงบประมาณ 2560

บรรยายพิเศษ “ความท้าทายของจุฬาฯ ในอนาคต”

เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “ความท้าทายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในอนาคต”

พิธีเปิดการอบรมสัมมนาหลักสูตร “THE PROSPECT” รุ่นที่ 7

เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 รองศาสตราจารย์ วันชัย มีชาติ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำกับดูแลด้านการบริหารงานบุคคล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร “The Prospect” รุ่นที่ 7 และเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “บทบาทผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรมนุษย์” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 34 คน

เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร “อาชญากรรมเศรษฐกิจดิจิทัล” รุ่นที่ 2

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “อาชญากรรมเศรษฐกิจดิจิทัล” รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน (Fin Tech) ระบบการชำระเงินและบริการทางการเงิน นโยบาย National e-Payment

ศูนย์บริการวิชาการฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาคปกติเป็นนานาชาติ กับ อบจ.ภูเก็ต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาคปกติเป็นนานาชาติ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) ณ ห้องประชุม 401 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th