รอบรั้วโครงการ

เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility” ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility” ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ควบคู่ไปกับภาคเอกชน ให้เกิดการวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ทางธุรกิจ อันส่งผลให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น การฝึกอบรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่ คุณเมริสา จุรณะโกเศศ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility) 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ชั้น 3) ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเมริสา จุรณะโกเศศ งานหลักสูตร อบรม และการประชุม ส่วนบริการวิชาการและวิจัย 1 โทร 0 2218 2880 ต่อ 133

IMAGE GALLERY


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th