ในรั้ว Unisearch

งานครบรอบการสถาปนา 45 ปี คณะนิติศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปีแห่งการสถาปนาคณะนิติศาสตร์ ณ อาคารเทพทวาราวดี

งานครบรอบการสถาปนา 104 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 104 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานครบรอบการสถาปนา 21 ปี ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 21 แห่งการสถาปนาศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง 403 อาคารจามจุรี 8 ชั้น 4

ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ผู้บริหารของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการวิชาการฯ ร่วมการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2560 ของอาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานครบรอบ 16 ปี แห่งการสถาปนา ITD

ผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม รองกรรมการผู้อำนวยการ ดร. ศุภิชัย ตั้งใจตรง รองกรรมการผู้อำนวยการ และ รองศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (ITD)


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th