ผลงานที่ผ่านมา

ลูกค้าของเรา

ตัวอย่างหน่วยงานผู้รับบริการจากศูนย์บริการวิชาการฯ

ภาครัฐ

รัฐวิสาหกิจ

เอกชน

องค์กรอิสระ และอื่นๆ


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th